Αποτελέσματα ερωτηματολογίων

Έρευνα Ερωτηματολογίων

Στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού εντάσσεται και η έρευνα ερωτηματολογίων τόσο σε κατοίκους ή μη όσο και σε εξειδικευμένες ομάδες πολιτών όπως είναι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι τόσο η ανάδειξη των προβλημάτων, όπως αυτά τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες μέσα από την εμπειρία τους, όσο και η διαμόρφωση ενός οράματος που θα τους αντιπροσωπεύει. Συμπεράσματα για το πώς πραγματικά επιθυμούν την πόλη τους προκύπτουν μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων, μέσω των μέτρων που προτείνουν αλλά και των σχολίων τους.

Συνολικά απαντήθηκαν 458 ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 434 αφορούν κατοίκους εντός της πόλης της Λαμίας και 24 εκτός, αποτελώντας το 0,61% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Λαμιέων – 75.315 κάτοικοι – και 0,71% της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων – 64.716 κάτοικοι).

Συμπληρωματικά με την 1η συνάντηση φορέων, οι φορείς κλήθηκαν να εξειδικεύσουν τις τοποθετήσεις τους μέσω ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα αυτά συγχωνεύτηκαν με τα συμπεράσματα της συνάντησης των φορέων (1η διαβούλευση).

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου κατοίκων

Τα ερωτηματολόγια των κατοίκων συλλέχθηκαν από καταγραφή στο πεδίο σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Λαμιέων και από εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις που περιελάμβαναν εντάσσονται σε 4 βασικές θεματικές:

α) τις συνήθειες της καθημερινής τους μετακίνησης («Ποιος είναι ο βασικός σκοπός μετακίνησής σας;», «Ποιος είναι ο κύριος τρόπος μετακίνησής σας ανά σκοπό μετακίνησης;»)

β) τις απόψεις τους για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη και τις προτιμήσεις τους («Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στις μετακινήσεις σας»; «Ποια είναι τα θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες στις μετακινήσεις σας;», «Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου η πόλη να γίνει πιο φιλική στους κατοίκους της και οι μετακινήσεις πιο άνετες και ευχάριστες», «Σε τι είδους πόλη θα θέλατε να ζείτε;»)

γ) τα δημογραφικά στοιχεία («Φύλλο», «Ηλικία», «Κύρια απασχόληση», «Κατοχή οχήματος», «Περιοχή κατοικίας»

Το δείγμα που συλλέχθηκε ήταν 458 άτομα, εκ των οποίων το 35,4% άντρες και το 64,6% γυναίκες[1], ενώ εκπροσωπήθηκαν όλες οι ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες, με μεγαλύτερη συμμετοχή από τις ηλικίες των «30-49 ετών». Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1, υπάρχει ικανοποιητική προσαρμογή του δείγματος στο συνολικό πληθυσμό.

Εικόνα 1.  Σύγκριση ηλικιακών ομάδων στο δείγμα και στην Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011

[1] Βάση της απογραφής του 2011, η αναλογία σε επίπεδο Δήμου είναι 49,7% είναι άντρες και 50,3% γυναίκες (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 94,8% είναι κάτοικοι της Λαμίας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Εικόνα 2.  Κατανομή κατοίκων ή μη των ερωτηθέντων

Το 59,8% του δείγματος ήταν δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και 16,6% ελεύθεροι επαγγελματίες. Πράγματι, στο πλαίσιο της έρευνας, στοχοποιήθηκαν ομάδες πολιτών αφενός με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης σε καθημερινή βάση (απασχολούμενοι, ηλικίες  από 30 έως 50 ετών) κατά 78%, και αφετέρου με πιθανή δυσκολία στην κινητικότητα (συνταξιούχοι) κατά 5%. Ωστόσο, υπήρχαν απαντήσεις από όλες τις κατηγορίες κατάστασης ασχολίας.

Εικόνα 3.  Κατανομή της απασχόλησης στο δείγμα

Γενικά οι αναλογίες του δείγματος συμφωνούν με τις αναλογίες του αντίστοιχου πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου με αποκλίσεις, αναφορικά με την κατανομή σε άνδρες και γυναίκες, τον άνεργο πληθυσμό, τους συνταξιούχους και την κατανομή του στις 5 Δημοτικές Ενότητες. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή του πληθυσμού στις Δημοτικές Ενότητες όπου φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού έχει τόπο διαμονής την Δ.Ε. Λαμιέων.

Δημοτικές Ενότητες Πληθυσμός Ποσοστό
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου 3.374 4,5%
Δημοτική Ενότητα Λαμιέων 64.716 85,9%
Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου 2.186 2,9%
Δημοτική Ενότητα Παύλιανης 498 0,7%
Δημοτική Ενότητα Υπάτης 4.541 6,0%
ΣΥΝΟΛΟ 75.315 100,0%

Πίνακας 1: Κατανομή πληθυσμού ανά δημοτική ενότητα

Ενδιαφέρον ήταν το αποτέλεσμα αναφορικά με την κατοχή οχήματος των ερωτηθέντων. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες και ο αντίστοιχος αριθμός απαντήσεων.

Εικόνα 4.  Κατοχή οχημάτων
Είδος κατοχής Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό
Μόνο αυτοκίνητο 213 46,5%
Μόνο ποδήλατο 11 2,4%
Μόνο μηχανή 1 0,2%
Αυτοκίνητο και ποδήλατο 88 19,2%
Αυτοκίνητο και μηχανή 46 10,0%
Ποδήλατο και μηχανή 2 0,4%
Αυτοκίνητο και ποδήλατο και μηχανή 38 8,3%
Κανένα μέσο 59 12,9%

Πίνακας 2: Κατανομή κατοχής οχήματος

Το 46,5% των ερωτηθέντων διαθέτει μόνο αυτοκίνητο και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αθροιστικά το 30,3% διαθέτει ποδήλατο (είτε σε συνδυασμό με άλλα μέσα είτε όχι). Σημαντικό είναι το ποσοστό που διαθέτει και αυτοκίνητο και ποδήλατο (19,2% + 8,3% = 27,5%) και αποτελεί ένα υπολογίσιμο μέγεθος που εν δυνάμει θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του, εφόσον οι συνθήκες ευνοούσαν τη χρήση του (υποδομή, οικονομικά κίνητρα κτλ). Παράλληλα, εντοπίζεται από την έρευνα ένα ποσοστό 10% που διαθέτει και αυτοκίνητο και μηχανή που θα μπορούσε να συμβάλει στην μείωση της χρήσης των Ι.Χ.. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το ποσοστό που δεν διαθέτει κανένα μέσο και φτάνει στο 12,9%

Αφού εξετάσθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος, στη συνέχεια αναλύονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με α) τις συνήθειες της καθημερινής τους μετακίνησης και β) τις απόψεις τους για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη και τις προτιμήσεις τους.

Α) Συνήθειες καθημερινής μετακίνησης

α.1)  «Ποιος είναι ο βασικός σκοπός μετακίνησής σας;»

Ο κυριότερος λόγος μετακινήσεων είναι η εργασία με (35,1%) και ακολουθούν τα ψώνια και οι καθημερινές δουλειές (εκτός εργασίας) με ποσοστό 31,2%. Από την επεξεργασία των απαντήσεων φαίνεται ότι μικρό ποσοστό έχει ως σκοπό της μετακίνησής του την αναψυχή ενώ σημαντικός σκοπός μετακίνησης είναι και η μεταφορά των παιδιών στο σχολείο με ποσοστό 23,2%, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα.

Εικόνα 5  Σκοπός μετακινήσεων

α.2) «Ποιο είναι το μέσο που χρησιμοποιείτε συνήθως για τη μετακίνηση στους παρακάτω προορισμούς: 1. Για μετακίνηση στον χώρο εργασίας, 2. Για μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, 3. Για δουλειές και ψώνια, 4. Για αναψυχή»

Για κάθε έναν από τους παραπάνω σκοπούς μετακίνησης οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ποιος είναι ο συνήθης τρόπος μετακίνησής τους προς αυτούς τους προορισμούς. Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται η κατανομή αυτή.

Από την ανάλυση φαίνεται ότι το κύριο μέσο μετακίνησης των ερωτηθέντων για κάθε σκοπό μετακίνησης είναι το αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστό άνω του 45% χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για να μετακινηθεί προς την εργασία, το σχολείο, καθημερινές δουλειές και αναψυχή. Το ποσοστό αυτό φτάνει στις περισσότερες περιπτώσεις το 60%. Συγκρινόμενο με το συνολικό ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, που φτάνει περίπου στο 50%, διαπιστώνεται ότι οι ιδιοκτήτες αυτοί όχι μόνο κατέχουν Ι.Χ. αλλά το χρησιμοποιούν καθημερινά σε όλες τις μετακινήσεις τους.

Δεύτερος δημοφιλέστερος τρόπος μετακίνησης για όλους τους προορισμούς είναι η πεζή. Ποσοστό περίπου 30% των μετακινήσεων πραγματοποιείται με τα πόδια. Ξεχωρίζει η μετακίνηση με σκοπό τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο με ποσοστό 34% και με σκοπό τις καθημερινές δουλειές και ψώνια, όπου το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο φτάνοντας στο 27,6%.

Στον τομέα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η μετακίνηση με αστικό κυμαίνεται από 4,5% έως 15,2% ανάλογα με το σκοπό/προορισμό. Παρόλα αυτά όμως το ποσοστό που μετακινείται προς το σχολείο με το αστικό είναι πολύ χαμηλότερο αγγίζοντας το 4,6%. Για το ποσοστό αυτό υπάρχουν περιθώρια αύξησης.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους σκοπούς μετακίνησης, εξυπηρετούνται από την χρήση μηχανής, ταξί ή άλλο τρόπο με μικρότερα ποσοστά, όπως φαίνονται στα διαγράμματα.

Γενικότερα, παρουσιάζεται πολύ μεγάλο ποσοστό χρήσης του αυτοκινήτου που συμπληρώνεται από το αρκετά μεγάλο ποσοστό μετακινήσεων με τα πόδια, ενώ οι υπόλοιπες μορφές καταλαμβάνουν μικρά ποσοστά.

Η κατανομή που ακολουθείται συγκλίνει με τη γενικότερη τάση που επικρατεί και ωθεί στην ανάγκη για έναν νέο ολοκληρωμένο βιώσιμο σχεδιασμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι οδηγοί Ι.Χ. μηχανοκίνητου οχήματος, βοηθά στην ερμηνεία των απαντήσεων που αφορά τις απόψεις και προτιμήσεις για τα θέματα κινητικότητας.

Συσχετίζοντας τις προτιμήσεις με το φύλο, φαίνεται πως οι γυναίκες εξίσου με τους άντρες χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για οποιαδήποτε μετακίνηση. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο τα ΜΜΜ, ενώ οι άντρες είναι περισσότερο πεζοί και χρήστες μηχανοκίνητου δικύκλου.

Διαγράμματα για μέσο μετακίνησης ανά σκοπό για τους άντρες

Διαγράμματα για μέσο μετακίνησης ανά σκοπό για τις γυναίκες

Εξετάζοντας την χρήση των μέσων μεταφοράς ανά ηλικιακή ομάδας διαπιστώνεται ότι οι ερωτηθέντες σε όλες τις ηλικίες μετακινούνται κυρίως με τα πόδια και με αυτοκίνητο. Πολύ μικρή είναι η συμμετοχή της αστικής συγκοινωνίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αντίθετα στις μικρότερες ηλικίες τα ΜΜΜ και τα ποδήλατα παίζουν σημαντικό ρόλο. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση ΜΜΜ στις ηλικίες 40 – 49, ενώ παρατηρείται κάποια μετακίνηση στις ηλικίες των κάτω των 18 ετών με μηχανή και ποδήλατο, σημαντικό στοιχείο για την οδική ασφάλεια.

Εικόνα 9.  Κατανομή των μέσων μετακίνησης για οποιοδήποτε σκοπό ανά ηλικιακή ομάδα

Β) Απόψεις για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη και οι προτιμήσεις των πολιτών.

β.1) «Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις μετακινήσεις σας στην πόλη της Λαμίας;»

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που θεωρούν τα σημαντικότερα για τις μετακινήσεις στη Λαμία. Ακολουθώντας την κατανομή των προτιμότερων μέσων μετακίνησής τους, όπου η χρήση του αυτοκινήτου κυριαρχεί, φαίνεται ότι επιλέγουν την έλλειψη χώρων στάθμευσης ως το κυριότερο πρόβλημα.

Το 19,2% των ερωτηθέντων επιλέγει την έλλειψη χώρων στάθμευσης ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και ακολουθεί η κακή ποιότητα οδοστρώματος και η έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και καθαρής ατμόσφαιρας. Το μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων δε θεωρεί το κόστος σημαντικό πρόβλημα. Μικρό είναι και το ποσοστό που θεωρεί τα προβλήματα στα ΜΜΜ σημαντικά, μιας και η χρήση τους είναι μικρή. Αναλυτικότερα τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα.

Πρόβλημα Εμφανίσεις Ποσοστό
Έλλειψη χώρων στάθμευσης 324 19,2%
Κακή ποιότητα οδοστρώματος 250 14,8%
Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων, πρασίνου και καθαρής ατμόσφαιρας 226 13,4%
Κυκλοφοριακή συμφόρηση 223 13,2%
Ελλείπεις υποδομές για μετακίνηση με τα πόδια 194 11,5%
Ελλιπείς υποδομές για μετακίνηση με ποδήλατο 139 8,2%
Έλλειψη ασφάλειας 138 8,2%
Κακή δικτύωση / αραιά δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 111 6,6%
Κόστος μετακινήσεων 83 4,9%

Πίνακας 3: Τα σημαντικότερα προβλήματα κινητικότητας βάση επιλογών των ερωτηθέντων

β.2) «Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες σήμερα στην μετακίνηση στην πόλη;»

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τις αδυναμίες και τα προβλήματα που συναντούν στις μετακινήσεις τους στην πόλη, χωρίς επιλογή αλλά με ελεύθερο κείμενο που αποδελτιώθηκε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων που εντοπίζουν αφορά την μετακίνηση με το αυτοκίνητο, πράγμα που είναι λογικό καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό τους προτιμά την μετακίνηση με ΙΧ. Προβλήματα όπως η στάθμευση (140 εμφανίσεις), η συμφόρηση (17,8%) και το οδόστρωμα (9,5%) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Αναλυτικότερα τα εντοπισθέντα προβλήματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και διάγραμμα.

Πίνακας 4: Οι σημαντικότερες αδυναμίας στην κινητικότητα βάση της αντίληψης των ερωτηθέντων

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
έλλειψη χώρων στάθμευσης 140 27,7%
συμφόρηση 90 17,8%
πεζοδρόμια 50 9,9%
οδόστρωμα 48 9,5%
συγκοινωνίες 38 7,5%
υψηλό κόστος μετακίνησης 17 3,4%
σήμανση 14 2,8%
ασφάλεια 14 2,8%
αστυνόμευση 10 2,0%
μη τήρηση του ΚΟΚ 9 1,8%
ρυμοτομία 7 1,4%
έλλειψη υποδομών ποδηλάτου 7 1,4%
οδηγική συμπεριφορά 6 1,2%
υποδομές για ΑμεΑ 6 1,2%
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 5 1,0%
ανάγλυφο 5 1,0%
διαβάσεις 5 1,0%
πεζοδρομήσεις 5 1,0%
ελλιπής παιδεία κίνησης πεζών 5 1,0%
ακατάλληλος τύπος αστικός λεωφορείων 4 0,8%
μη οργανωμένη στάθμευση 3 0,6%
χωροθέτηση στάσεων αστικών 3 0,6%
έλλειψη φύτευσης 2 0,4%
κατάληψη ΚΧ 2 0,4%
οδική ασφάλεια 2 0,4%
κυκλικοί κόμβοι 1 0,2%
κοινόχρηστοι χώροι 1 0,2%
θόρυβος 1 0,2%
έλλειψη κυκλικών κόμβων 1 0,2%
ατμοσφαιρική ρύπανση 1 0,2%
υψηλό κόστος ιδιωτικών χώρων στάθμευσης 1 0,2%
χωροθέτηση αφετηριών ταξί 1 0,2%
υπερτοπικές μετακινήσεις από γειτονικούς οικισμούς 1 0,2%
καθαριότητα 1 0,2%
Εικόνα 10.  Κατανομή αδυναμιών

Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν σημαντικές αδυναμίες στα πεζοδρόμια, όπως η κακή κατάσταση και το μικρό πλάτος τους, σε ποσοστό (9,9%). Επίσης, σημαντικές αδυναμίες εντοπίζουν στα δρομολόγια, τη χωροθέτηση των στάσεων, το κόστος και τον τύπο λεωφορείων κατά την μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (αστικά λεωφορεία).

β.3) «Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου η πόλη της Λαμίας να γίνει πιο φιλική στους κατοίκους της και οι μετακινήσεις πιο άνετες και ευχάριστες»

Στην ερώτηση «Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου η πόλη της Λαμίας να γίνει πιο φιλική στους κατοίκους της και οι μετακινήσεις πιο άνετες και ευχάριστες;» εκφράστηκαν και αποδελτιώθηκαν 568 προτάσεις πολιτών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίησή τους όπως προέκυψε από την αποδελτίωση. Οι περισσότερες από αυτές σε ποσοστό επί του συνόλου των προτάσεων 40,2%, αφορούν την πεζή μετακίνηση. Ακολουθούν η Δημόσια Συγκοινωνία (21,3%), η Διαχείριση της Στάθμευσης (16,6)  και η Διαχείριση Κυκλοφορίας Οχημάτων (10,1%).

Πίνακας 5:  Προτάσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας ανά πεδίο

Πεδίο αξιολόγησης της κινητικότητας Ποσοστό
Πεζή μετακίνηση 40,2%
Δημόσια συγκοινωνία 21,3%
Διαχείριση στάθμευσης 16,5%
Διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων 10,0%
Ασφάλεια και προστασία κατά την μετακίνηση 5,5%
Ποδήλατο 4,0%
Άλλο 1,6%
Χρήσεις γης 0,9%

Λιγότερες ήταν οι προτάσεις για το ποδήλατο και την ασφάλεια κατά την μετακίνηση. Διαγραμματικά οι προτάσεις φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Εικόνα 11.  Προτάσεις ανά κατηγορία

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις ανά θεματική ενότητα αφορούσαν:

  • Δημόσια συγκοινωνία: Οι προτάσεις που εκφράστηκαν περισσότερο ήταν να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ, να μεταφερθούν οι αφετηρίες από τις πλατείες, να επεκταθεί το ωράριο, να μειωθεί η τιμή του εισιτηρίου, να εγκατασταθεί σύστημα τηλεματικής και να αντικατασταθούν τα μεγάλα αστικά από mini bus. Για τα υπεραστικά λεωφορεία υπάρχει η πρόταση της απαγόρευσης διέλευσης από το κέντρο. Υπάρχει και μία πρόταση για πιο συχνά δρομολόγια του τρένου.
  • Πεζή μετακίνηση: Στην κατηγορία αυτή προσμετρώνται προτάσεις που αφορούν τα πεζοδρόμια, τους πεζοδρόμους, διαβάσεις κλπ. Οι προτάσεις που καταγράφηκαν ήταν να πεζοδρομηθούν δρόμοι του κέντρου ή ολόκληρο, να επισκευαστούν και να διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια, να απομακρυνθούν τα τραπεζοκαθίσματα, να δημιουργηθούν νέοι και να βελτιωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και να κατασκευαστούν διαβάσεις και ράμπες για ΑμεΑ.
  • Διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων: Στην κατηγορία αυτή οι ερωτηθέντες προτείνουν την απομάκρυνση των  ΙΧ από το κέντρο, την επισκευή των οδοστρωμάτων, την καλύτερη σηματοδότηση ή σήμανση, την απαγόρευση διέλευσης υπεραστικών λεωφορείων από το κέντρο και τον καθορισμό οδών σε ήπιας κυκλοφορίας.
  • Διαχείριση στάθμευσης: Για την στάθμευση προτείνεται από τους ερωτηθέντες η δημιουργία νέων και δωρεάν χώρων στάθμευσης και στο κέντρο, δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης, καθιέρωση ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο, λειτουργία δημοτικής αστυνομίας / καλύτερη αστυνόμευση για τα παρκαρισμένα οχήματα, δημιουργία θέσεων εκτός κέντρου αλλά και σε άλλες περιπτώσεις η μείωση των θέσεων στάθμευση στο κέντρο.
  • Ποδηλατοδρόμοι: Για τα ποδήλατα προτείνεται μόνο η δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων.
  • Ασφάλεια και προστασία κατά την μετακίνηση: Στην κατηγορία αυτή καταγράφεται ό,τι σχετίζεται με το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών κατά την κίνησή τους στην πόλη. Προτείνεται από τους ερωτηθέντες η γενικότερη αύξηση της ασφάλειας, χωρίς να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, η αύξηση της αστυνόμευσης και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Συνοπτικά ο αριθμός των απαντήσεων που αφορούσαν σε κάθε θέμα:

Πίνακας 6:  Προτάσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας βάση των απόψεων των ερωτηθέντων

Πρόταση Κατηγορία Εμφανίσεις Ποσοστό
δημιουργία/βελτίωση Κ.Χ. Πεζή μετακίνηση 64 11,30%
καλύτερα/περισσότερα πεζοδρόμια 57 10,00%
περισσότερες πεζοδρομήσεις 25 4,40%
πεζοδρόμηση κέντρου 24 4,20%
βελτίωση ασφάλειας 17 3,00%
περισσότερη καθαριότητα 9 1,60%
περισσότερες διαβάσεις 7 1,20%
βελτίωση υποδομών ΑμεΑ 6 1,10%
απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων 5 0,90%
πεζοδρόμηση της περιοχής ανάμεσα στις 4 πλατείες 4 0,70%
δημιουργία διαδρομών 2 0,40%
κυλιόμενες σκάλες 2 0,40%
περισσότερος φωτισμός 2 0,40%
απομάκρυνση εμπορευμάτων από τα πεζοδρόμια 1 0,20%
ολοκλήρωση έργων πεζοδρόμησης 1 0,20%
πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομος στην Τυμφρηστού 1 0,20%
υπερυψωμένες διαβάσεις 1 0,20%
βελτίωση ΜΜΜ Δημόσια συγκοινωνία 47 8,30%
μικρότερα λεωφορεία 22 3,90%
μείωση κόστους εισιτηρίων ΜΜΜ 18 3,20%
επαναχωροθέτηση αφετεριών λεωφορείων 13 2,30%
επαναχωροθέτηση αφετεριών ταξί 5 0,90%
επαναχωροθέτηση αφετεριών ταξί 5 0,90%
αποκλεισμός λεωφορείων από το κέντρο 4 0,70%
ηλεκτρικά λεωφορεία 2 0,40%
αξιοποίηση τρένου 1 0,20%
απαγόρευση υπεραστικών εντός πόλης 1 0,20%
εγκατάσταση τράμ ή μετρό 1 0,20%
μείωση κόστους ταξί 1 0,20%
μετατροπή του προαστιακού σε τραμ 1 0,20%
περισσότεροι ΧΣ Διαχείριση στάθμευσης 60 10,60%
περισσότεροι δημοτικοί/ελεύθεροι ΧΣ 18 3,20%
υιοθέτηση ελεγχόμενης στάθμευσης 6 1,10%
περιφερειακοί ΧΣ (park & ride) 3 0,50%
δημιουργία ΧΣ στα όρια πεζοδρόμων 2 0,40%
δημιουργία υπόγειων δημοτικών ΧΣ γύρω από Δημόσιες Υπηρεσίες 1 0,20%
δημόσιοι ΧΣ στους παιδότοπους 1 0,20%
καλύτερη διαχείριση ΧΣ 1 0,20%
περισσότεροι ΧΣ εκτός κέντρου 1 0,20%
ΧΣ εκτός αστικού ιστού 1 0,20%
επισκευή οδοστρωμάτων Διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων 18 3,20%
απομάκρυνση ΙΧ από το κέντρο 10 1,80%
καλύτερη σήμανση 9 1,60%
αποσυμφόρηση κέντρου 5 0,90%
καλύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 5 0,90%
περισσότεροι κυκλικοί κόμβοι 3 0,50%
καλύτερη οργάνωση αποκομιδής απορριμμάτων 2 0,40%
διαπλάτυνση οδοστρωμάτων 2 0,40%
δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας 2 0,40%
οργάνωση τροφοδοσίας καταστημάτων 1 0,20%
εντατικότερη αστυνόμευση Ασφάλεια και προστασία κατά την μετακίνηση 31 5,50%
περισσότεροι/καλύτεροι ποδηλατόδρομοι και υποδομές ποδηλάτου Ποδήλατο 23 4,00%
μεταφορά λαϊκής αγοράς Χρήσεις γης 2 0,40%
αξιοποίηση οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων 1 0,20%
αποκέντρωση 1 0,20%
απομάκρυνση υπηρεσιών από το κέντρο 1 0,20%
εκπαίδευση (νοοτροπία, τήρηση ΚΟΚ κτλ) Άλλο 4 0,70%
βελτίωση οδική συμπεριφοράς 2 0,40%
καλύτερη επικοινωνία Δήμου – πολιτών 1 0,20%
Σύνδεση εναέρια ή οδοντωτού τελεφερίκ ή σιδηροδρόμου πλατείας και κάστρου και πλατείας Διάκου-Αγίου Λουκά 1 0,20%
εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων 1 0,20%

Από τις παραπάνω απαντήσεις είναι σαφές πως παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είναι οδηγός αυτοκινήτου, οι επικρατέστερες προτάσεις αφορούν στην ενίσχυση της κινητικότητας με ήπιους τρόπους (ΜΜΜ, ποδήλατο και περπάτημα) σε ένα ποσοστό 76,5% των ερωτηθέντων. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των ερωτηθέντων που κατέχουν ΙΧ και τα χρησιμοποιούν για τις μισές τους μετακινήσεις (40 – 50%) ανά σκοπό μετακίνησης. Ακόμα και οι προτάσεις που αφορούν την διαχείριση κυκλοφορίας σχετίζονται με την απομάκρυνση των οχημάτων από το κέντρο. Τα μέτρα που εστιάζουν στην κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και γενικότερα στην βελτίωση των υποδομών για το αυτοκίνητο (στάθμευση, βελτίωση οδοστρώματος κτλ) αφορούν το 23,5% των προτάσεων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν συμφωνούν με την τοποθέτηση των ερωτηθέντων περί σημαντικότερων προβλημάτων.

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται συσχέτιση των ηλικιακών ομάδων με τις προτάσεις. Οι προτάσεις σε κάθε ηλικιακή ομάδα είναι παρόμοιες.

Πίνακας 7  Προτάσεις ανά ηλικία

Ηλικία Προτάσεις
κάτω των 18 βελτίωση ΜΜΜ, μείωση κόστους ΜΜΜ, αύξηση ασφάλειας
18 – 29 περισσότερα δρομολόγια ΜΜΜ, αναπλάσεις, mini bus, ποδηλατόδρομοι, διαβάσεις, αποσυμφόρηση κέντρου
30 – 39 δημοτικοί χώροι στάθμευσης, ελεγχόμενη στάθμευση, mini bus, περισσότεροι ΚΧ, πεζοδρόμια, βελτίωση ΜΜΜ, πεζοδρομήσεις, περισσότεροι ΧΣ δημοτικοί, ελεύθεροι
40 – 49 περισσότεροι ΚΧ, βελτίωση ΜΜΜ, πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις, mini bus, απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων, ελεγχόμενη στάθμευση, μετακίνηση αφετεριών λεωφορείων, μείωση κόστους ΜΜΜ, αποσυμφόρηση κέντρου
50 – 59 αστυνόμευση, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία ΧΣ, σήμανση διαδρομών, mini bus, βελτίωση ΜΜΜ, μείωση κόστους ΜΜΜ
60 – 69 διαπλάτυνση πεζοδρομίων, περισσότεροι ΚΧ, δημιουργία ΧΣ, διαβάσεις, ράμπες, τηλεματική, διαχείριση αδέσποτων, περισσότεροι ΚΧ – πράσινο
70+ περισσότεροι ΚΧ – πράσινο

β.4) «Ποια είναι τα θετικά στοιχεία σήμερα στις μετακινήσεις σας;»

Το θετικότερο στοιχείο που εντοπίζουν οι ερωτηθέντες είναι οι κοντινές αποστάσεις (50,3%). Αναφέρεται ότι λόγω το γεγονότος ότι η Λαμία είναι μικρή πόλη και οι αποστάσεις κοντινές οι μετακινήσεις τους πραγματοποιούνται με τα πόδια γρήγορα και χωρίς τη χρήση οχήματος. Δεύτερες σε αναφορές στα θετικά στοιχεία έρχονται οι αστικές συγκοινωνίες με 18% ενώ ξεχωρίζουν και οι περιφερειακοί δρόμοι με ποσοστό 6%. Αναλυτικότερα τα θετικά στοιχεία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Θετικά στοιχεία Εμφανίσεις Ποσοστό
κοντινές αποστάσεις 84 50,3%
ΜΜΜ 30 18%
περιφερειακοί δρόμοι 10 6,0%
Ι.Χ. 6 3,6%
πεζή μετακίνηση 6 3,6%
υποδομές ποδηλάτου 5 3,0%
μη συμφόρηση 5 3,0%
κυκλικοί κόμβοι 4 2,4%
πεζοδρομήσεις 3 1,8%
ασφάλεια 3 1,8%
κόστος μετακινήσεων 2 1,2%
σήμανση 2 1,2%
πεζοδρόμια 2 1,2%
αποφυγή κέντρου 2 1,2%
τρένο 1 0,6%
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 1 0,6%
φωτισμός οδικού δικτύου 1 0,6%

Πίνακας 8:   Θετικά στοιχεία μετακινήσεων